قابلیت های سیستم وافل و یوبوت در یک نگاه


1- طراحی دهانه بلند تا 18 متر بدون تیر (آویز)
2- طراحی کنسول های بلندتر
3-  عایق صوتی
4- عایق حرارتی
5- عدم لرزش
6- ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم
7- حذف اکثر ستون های میانی و تامین پارکینگ بیشتر
8- کاهش محسوس میلگرد مصرفی سازه
9- حذف تیر (آویز) از کل سازه
10- کاهش هزینه اجرای تاسیسات بعلت عدم وجود تیر و آویز در زیر سقف ها و عبور تاسیسات از میان سقف
11- عملکرد بهتر در زلزله
12- حذف کامل تیرچه و یونولیت
13- قابلیت طراحی سازه با سیستم قالب تونلی ICF
14- افزایش ارتفاع مفید طبقه و ساختمان بعلت حذف آویز
15- معماری شکیل تر بعلت حذف تیر و ستون
16- قابلیت طراحی سازه با سیستم قاب خمشی
17- قابلیت تلفیق با روش پیش تنیدگی و پس تنیدگی در دهانه های  خیلی بلند (بیش از 25 متر)
18- امکان بریدن بتن (سوراخ کردن سقف) بعد از بتن ریزی
19- حذف سقف کاذب و کاهش هزینه اجرای سقف کاذب