پروژه مسکونی جهانشهر کرج
کارفرما جناب علی سرافراز
بیشینه دهانه 14 متر

.......................................
Jahanshahr Residential Building
Client: Mr. Ali Sarafraz
Location: Karaj/ Iran
Dalmandegar Co.