بر خلاف اکثر شرکت های یوبوت موجود  در کشور که غیرقانونی کار می کنند یا اینکه دارای ثبت طرح صنعتی هستند نه ثبت اختراع این شرکت دارای ثبت اختراع قانونی می باشد.

به همچنین احجام یوبوت دال ماندگار بادی و یک حجم کاملاً بسته می باشد که بر خلاف یوبوت های تزریقی و زیرباز به هیچ عنوان بتن به داخل حجم امکان نفوذ ندارد.

لازم به ذکر است که ثبت طرح صنعتی قابلیت اجازه  تولید را نمی دهد و شرکت هایی که با طرح صنعتی فعالیت می کنند هر آن امکان پلمپ شدن آن ها  همانند موارد مشابه بسیار از سوی مراجع قضایی وجود دارد.
قرارداد مالکیت انحصاری ثبت اختراع فوق