یوسف جعفرپور صومعه
رئیس هیئت مدیره

  • بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت اجرایی سازه های بتنی و بلند مرتبه.
 
  • پیش رو و صاحب سبک در تکنولوژی های نوین همچون سیستم های کوبیاکس، بابل دک، پیش تنیده، یوبوت و وافل در ایران.
 
  • اجرای موفقیت آمیز بیش ۱ میلیون مترمربع سازه های بتنی.
 
  • پیش رو در اجرای تخصصی سازه های تاپ دان.
 
  • مدیریت پیمان.