شرکت طرح و سازه دال ماندگار به واجدین شرایط نمایندگی اعطاء می نماید